Henkilörekisterin tietosuojaseloste

HENKILÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Koulutettu Hieroja Niku Pohjamo
Postiosoite:
Takaharjunkuja 12
45720 Kuusankoski

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Niku Pohjamo
Takaharjunkuja 12
45720 Kuusankoski
info@hierojalle.com

3. REKISTERIN NIMI

Koulutettu Hieroja Niku Pohjamo ajanvaraus ja potilasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Kerättävät tiedot on tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin ja / tai potilaan suostumukseen.


5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

·         Asiakasviestintä

·         Asiakasrekisterin ylläpito

·         Kumppanien rekisterin ylläpito

·         Kumppaniviestintä

·         Analysointi ja tilastointi

·         Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Potilasrekisterin osalta:

·         Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Sähköinen ajanvarausrekisteri:

o   Nimi

o   Puhelinnumero

o   Sähköpostiosoite

 

Manuaalinen potilasrekisteri:

o   Nimi

o   Osoite

o   Yhteystiedot

o   Henkilötunnus

o   Ammatti

o   Syntymäaika

o   Hierontahoidon toteuttamiseen liittyvät terveystiedot

o   Käyntihistoria

 

 

7. HENKILÖREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

o   Henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

o   Esitietohaastattelulla henkilöltä itseltään

o   Hoidon yhteydessä tehtävät havainnot

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja Ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja luovutetaan kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

o   Mikäli järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

o   Lainsäädännöstä johtuvat tietojen luovutukset viranomaisille tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Automatisoitua päätöksentekoa ei käytetä toiminnassa.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Koulutettu Hieroja Niku Pohjamo

Postiosoite:
Takaharjunkuja 12
45720 Kuusankoski

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa: Päätekatu 6 45100 Kouvola

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse info@hierojalle.com.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen. Tietoja voidaan poistaa jos lainsäädäntö tai muut viranomaismääräykset estä poistoa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.

15. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

16. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.